Magazin EduTeca.ro

Acord de licențiere

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACEST ACORD CU ATENŢIE. PRIN FOLOSIREA PRODUSULUI, SCRIS PE SUPORT FIZIC SAU ÎN VARIANTĂ DIGITALĂ, PRODUS ŞI DISTRIBUIT DE ASCENDIA DESIGN S.R.L. ONLINE SAU PRIN PARTENERII SĂI, DUMNEAVOASTRĂ („Licenţiatul”) CONSIMŢIŢI CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE CONTRACTUALE DIN ACEST ACORD DE LICENŢIERE.

A) DREPTURI DE PROPRIETATE

 1. Acest produs multimedia este în totalitate şi în parte proprietatea ASCENDIA DESIGN S.R.L. conform legislaţiei drepturilor de autor în vigoare.
 2. Fişierele ce formează acest produs, precum şi documentaţia lor, indiferent de suportul digital sau fizic pe care se află, sunt proprietatea ASCENDIA DESIGN S.R.L., conform legislaţiei în vigoare.
 3. Mărcile Ascendia Design si EduTeca sunt mărci inregistrate si deţinute de către ASCENDIA DESIGN S.R.L..
 4. Produsul multimedia este dat sub formă de Licenţă Licenţiatului, nefiind vândut licenţiatului. În acest sens singurul drept care se transferă Licenţiatului este acela de utilizare a produsului conform acestui Acord de Licenţiere.
 5. ASCENDIA DESIGN S.R.L. recunoaşte toate drepturile dezvoltatorilor tehnologiilor folosite pentru dezvoltarea şi funcţionarea acestui produs.

B) DREPTURILE LICENŢIATULUI

 1. Licenţiatul este proprietarul de drept a suportului pe care este înregistrat programul, în cazul în care a achiziţionat varianta de produs distribuită pe suport fizic, şi al unui număr de Licenţe de utilizare a produsului egal cu numărul de serii ale licenţei ce însoţesc produsul.
 2. Licenţiatul are dreptul de utilizare a produsului în mod neexclusiv, personal şi netransferabil. Licenţa operează doar pe teritoriul României.
 3. Pentru fiecare licenţă pe care o deţine, Licenţiatul are dreptul să instaleze şi să folosească produsul achiziţionat pe un singur echipament de calcul la un moment dat.
 4. Folosirea produsului necesită activarea Licenţei. Pentru echipamentele conectate la internet activarea se va face automat atunci când sunt urmaţi corect paşii necesari instalării. În cazul în care Licenţiatul nu are acces la internet pe staţia unde doreşte instalarea produsului, acesta poate activa Licenţa prin SMS, urmând paşii descrişi în instrucţiunile ce însoţesc produsul.
 5. În cazul în care o licenţă este dezinstalată de pe un echipament de calcul şi se doreste instalarea ei pe un altul, Licenţiatul va trebui să aştepte 15 zile calendaristice până a o putea activa din nou. Această perioadă nu poate fi scurtată. Odată instalată a doua oară, licenţa va putea fi utilizata exclusiv pe primul sau pe cel de-al doi-lea echipament de calcul. Măsura este menită să descurajeze pirateria software. Aveţi grijă unde instalaţi şi activaţi Licenţa achiziţionată!

C) RESTRICŢII

 1. Este interzisă copierea acestui produs şi utilizarea copiei, indiferent de raţiunea ce a stat la baza copierii. Interdicţia vizează toate componentele produsului.
 2. Este interzisă copierea sau multiplicarea, permanentă sau temporară, în intregime sau parţială, a conţinutul CD-ului.
 3. Este interzisă traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte modificări sau transformări aduse produsului sau programului ce stă la baza lui, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni.
 4. Este interzisă împrumutarea şi închirierea originalului sau a copiilor acestui produs, sub orice formă.
 5. Este interzisă distribuţia sau vânzarea produsului sub orice formă, excepţie făcând distribuitorii cu care ASCENDIA DESIGN S.R.L. are contract scris în care se stipulează în mod explicit aceste drepturi.
 6. Este interzisă dezasamblarea, decompilarea şi orice formă de inginerie inversă ce are ca scop expunerea codului sursă, totală sau parţială, sau alterarea produsului sub orice formă.
 7. Licenţiatul nu are dreptul să instaleze şi să folosească acest produs simultan pe un număr de echipamente de calcul mai mare decât numărul de licenţe pe care le deţine.
 8. Licenţiatul nu are dreptul de a folosi numele, logourile sau mărcile prezente în acest produs, sub nicio formă.

D) CONDIŢII DE UTILIZARE ŞI GARANŢIE

 1. Pentru acest produs este oferită garanţie. În cazul în care a fost achiziţionată varianta de produs pe suport fizic, garanţia se limitează la înlocuirea suportului de stocare în cazul în care acesta prezintă defecte de fabricaţie. Garanţia suportului media original expiră după o perioadă de 30 de zile de la achiziţie. Înlocuirea produsului defect se va face de către vânzătorul produsului în termen de maxim 30 de zile de la achiziţie. Pentru a beneficia de garanţie, Licenţiatul este obligat sa prezinte vanzătorului chitanţa prin care a fost achiziţionat produsul multimedia precum şi produsul defect.
 2. ASCENDIA DESIGN S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea parţială sau totală a acestui produs datorată unei utilizări defectuoase şi nici pentru deteriorarea accidentală sau voită a suportului pe care este înregistrat.
 3. Produsul va funcţiona corect în conditiile software şi hardware specificate pe carcasa produsului sau/şi pe alte hârtii ce însoţesc produsul.
 4. Nu se acordă nicio garanţie pentru funcţionarea produsului sau performanţele sale pe diferite alte platforme hardware sau software decât cele specificate şi nici pentru funcţionarea incorectă a lui sau a altor programe instalate ca urmare a interacţiunii dintre acestea.
 5. Garanţia oferită este limitată la perioada de timp stipulată şi este singura garanţie oferită de către ASCENDIA DESIGN S.R.L.. Nicio altă garanţie expresă sau implicită nu va fi acordată sub nicio altă formă.
 6. Niciun distribuitor, agent sau angajat al ASCENDIA DESIGN S.R.L. nu are dreptul de a face adăugiri sau extinderi garanţiei acordate.
 7. Produsul este rezultatul unui proces laborios de proiectare, dezvoltare şi testare, atât din punct de vedere tehnic cât şi psiho-pedagogic. Cu toate acestea, ASCENDIA DESIGN S.R.L. nu garantează lipsa erorilor sau faptul că acestea vor fi remediate. De asemenea ASCENDIA DESIGN S.R.L. nu garantează că produsul va satisface aşteptările Licenţiatului.
 8. Oricine utilizează, testează sau evaluează produsul va suporta toate riscurile ce derivă din aceste activităţi.

E) LITIGII ŞI LEGISLAŢIE

 1. În nicio împrejurare sau datorită vreunei practici judiciare ori contract, sau în orice alt mod, ASCENDIA DESIGN S.R.L. şi furnizorii sau distribuitorii săi nu vor fi răspunzători în faţa utilizatorului sau în faţa altei persoane care a utilizat, testat sau evaluat produsul, pentru orice daună indirectă, incidentală, sau specială, de orice natură, incluzând dar nelimitându-se la erori sau disfuncţionalităţi ale calculatorului, oprirea lucrului, sau orice alte daune şi pierderi comerciale, sau pentru orice daune care depăşesc ca valoare preţul de achiziţie al produsului şi documentaţiei aferente, chiar dacă ASCENDIA DESIGN S.R.L. a fost informată cu privire la posibilitatea apariţiei unor astfel de pagube, sau pentru orice reclamaţie a oricărei alte terţe persoane.
 2. În eventualitatea încălcării de catre utilizator a oricărei prevederi a prezentului acord, toate drepturile şi garanţiile oferite de prezentul acord vor fi terminate imediat. Continuarea folosirii produsului va fi considerată o încălcare a drepturilor de autor şi ASCENDIA DESIGN S.R.L. va fi îndreptăţită să ceară plata unor daune materiale.
 3. Acest Acord va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia română. În eventualitatea unei invalidităţi a oricărei clauze din prezentul Acord de Licenţiere, invaliditatea nu va afecta celelalte părţi componente ale prezentului acord.
 4. Eventualele litigii născute din interpretarea sau executarea prezentului acord, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente de pe raza Municipiului Bucureşti.

F) DISPOZIŢII FINALE

 1. ACEST PRODUS MULTIMEDIA POATE CONŢINE ERORI ŞI NU ESTE PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA ÎNTR-UN MEDIU CARE IMPLICĂ UN GRAD MARE DE RISC ŞI CARE NECESITĂ PERFORMANŢE RIDICATE. ACEST PRODUS NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAŢII DIN DOMENIUL AVIAŢIEI, DIN SECTORUL NUCLEAR, SAU ÎN SISTEMUL DE COMUNICAŢII, ÎN SECTORUL ARMAMENTULUI, ÎN SISTEMELE CE PRIVESC ÎNTREŢINEREA DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ A VIEŢII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SAU ORICE ALTĂ APLICAŢIE SAU INSTALAŢIE ÎN CARE O EROARE AR PUTEA AVEA CA REZULTAT MOARTEA, RĂNIRI FIZICE SEVERE SAU DAUNE ÎMPOTRIVA PROPRIETĂŢII. ASCENDIA DESIGN S.R.L. NU IŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU CONSECINŢELE FOLOSIRII PRODUSULUI ÎN ASTFEL DE CONDIŢII.
 2. FIIND UN PRODUS ADRESAT COPIILOR, ESTE RECOMANDATĂ CU TĂRIE PREZENŢA UNUI PĂRINTE, EDUCATOR, TUTORE SAU GARDIAN ATUNCI CÂND ESTE FOLOSIT PRODUSUL. ASCENDIA DESIGN S.R.L. NU IŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU REZULTATELE SAU ACCIDENTELE PRODUSE CA URMARE A LIPSEI SAU NEATENŢIEI PERSOANELOR CU ROL PARENTAL.

G) POLITICA DE ÎNLOCUIRE ȘI RETUR

Magazinul online www.magazin.eduteca.ro are grijă de consumatorii săi.

a) Dacă ați depistat defect de fabricație a produsului fizic, sunteți în drept să solicitați înlocuirea produsului comandat defectat cu unul similar timp de 14 zile din momentul efectuării comenzii, prin expedierea unei reclamații la adresa contact@eduteca.ro, cu indicarea numelui și prenumelui Dvs, zilei efectuării comenzii, numărului comenzii și a produsului(lor) comandat(e), precum și a defectului de fabricație depistat. Pentru a primi produsul de înlocuire, trebuie să prezentați chitanţa prin care a fost achiziţionat produsul defect, precum şi însăși produsul defectat.

Costurile de livrare la înapoierea produsului defectat le suportă Vânzătorul.

Livrarea produsului de înlocuire a celui defect se va face în termen de pînă la 10 zile lucrătoare din data primirii la adresa Ascendia a produsului defectat și a chitanței.

Dacă produsul necesar pentru înlocuire lipseşte, sunteți în drept solicitați restituirea contravalorii produsului.

www.magazin.eduteca.ro va returna contravaloarea produsului inaccesibil pentru înlocuire timp de cel mult 5 zile lucrătoare din ziua răspunsului despre imposibilitatea înlocuirii produsului în termenii stabiliți prin lege.

Veți primi o notificare pe adresa de e-mail despre acțiunea de returnare a mijloacelor bănești la contul dvs.

b) Dacă la primirea produsului fizic, care este de calitate corespunzătoare, ați hotărît din careva motive că renunțați la el, sunteți în drept să solicitați schimbarea acestuia cu unul similar (de ex. un CD din altă serie) sau să solicitați returnarea contravalorii acestuia, timp de 14 zile din momentul achitării, în baza unei cereri trimise la adresa contact@eduteca.ro cu indicarea numelui și prenumelui Dvs, zilei efectuării comenzii, numărului comenzii și a produsului(lor) comandat(e), precum și a motivului pentru care îl refuzați.

www.magazin.eduteca.ro va returna contravaloarea produsului timp de cel mult 5 zile lucrătoare din ziua înaintării reclamației și răspunsului despre imposibilitatea înlocuirii produsului în termenii stabiliți prin lege. Costul livrării CD-ului pentru schimb sau returnare va fi suportat de Cumpărător, produsul fiind livrat prin aceeași metodă ca și la livrarea către Cumpărător.

Cererea consumatorului de a i se înlocui produsul de calitate corespunzătoare sau de a i se restitui contravaloarea lui urmează să fie executată doar dacă produsul nu este utilizat, are ambalajul sigilat, marcajele la locul lor, nu şi-a pierdut calităţile de consum şi dacă există probe că a fost cumpărat de la vînzătorul respectiv.

c) ATENȚIE! Licențele electronice procurate pe site, fiind un produs virtual, nu pot fi returnate.